Thống kê 30 ngày gần đây,

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 15-04-2021 / kỳ quay #0674
A
5368
B
8020
C
9436
D
0797
E
7682
G
6443

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7682
Giải nhì64435368
Giải ba802094360797
Khuyến khích 1682
Khuyến khích 282

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 10-04-2021 / kỳ quay #0672
A
2430
B
6826
C
3671
D
7918
E
5295
G
9567

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9567
Giải nhì36715295
Giải ba243068267918
Khuyến khích 1567
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 06-04-2021 / kỳ quay #0670
A
3805
B
6658
C
8998
D
5838
E
2935
G
0537

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0537
Giải nhì29358998
Giải ba380566585838
Khuyến khích 1537
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 01-04-2021 / kỳ quay #0682
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởngBộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-03-2021 / kỳ quay #0666
A
2664
B
6993
C
5815
D
9084
E
7770
G
3738

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6993
Giải nhì90843738
Giải ba266458157770
Khuyến khích 1993
Khuyến khích 293

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-03-2021 / kỳ quay #0664
A
2103
B
8031
C
2105
D
7033
E
8447
G
3287

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất3287
Giải nhì21038447
Giải ba803121057033
Khuyến khích 1287
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-03-2021 / kỳ quay #0662
A
5544
B
6112
C
8237
D
9898
E
6869
G
0253

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9898
Giải nhì55446869
Giải ba611282370253
Khuyến khích 1898
Khuyến khích 298

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 13-03-2021 / kỳ quay #0660
A
3245
B
6088
C
7334
D
3464
E
4729
G
3641

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6088
Giải nhì34647334
Giải ba324547293641
Khuyến khích 1088
Khuyến khích 288

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-03-2021 / kỳ quay #0658
A
4639
B
4840
C
5786
D
2137
E
7372
G
6858

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4840
Giải nhì73722137
Giải ba463957866858
Khuyến khích 1840
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-03-2021 / kỳ quay #0656
A
6252
B
5825
C
1335
D
7988
E
7030
G
8328

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1335
Giải nhì79887030
Giải ba625258258328
Khuyến khích 1335
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-02-2021 / kỳ quay #0654
A
7903
B
9653
C
0226
D
3200
E
5437
G
6437

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0226
Giải nhì54377903
Giải ba965332006437
Khuyến khích 1226
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-02-2021 / kỳ quay #0
A
9491
B
0053
C
8900
D
3496
E
3090
G
5583

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9491
Giải nhì34960053
Giải ba890030905583
Khuyến khích 1491
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-02-2021 / kỳ quay #0650
A
2096
B
2177
C
7534
D
1637
E
2389
G
2692

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1637
Giải nhì23892177
Giải ba209675342692
Khuyến khích 1637
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-02-2021 / kỳ quay #0647
A
8743
B
1841
C
3317
D
8828
E
7850
G
9304

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1841
Giải nhì78509304
Giải ba874333178828
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-02-2021 / kỳ quay #0645
A
0748
B
4097
C
1619
D
6641
E
8094
G
7318

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4097
Giải nhì16198094
Giải ba074866417318
Khuyến khích 1097
Khuyến khích 297

Đóng

Đóng
Đóng
Đóng