Thống kê 30 ngày gần đây,

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-09-2020 / kỳ quay #0603
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởngBộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-09-2020 / kỳ quay #0588
A
7626
B
4626
C
3185
D
5481
E
7077
G
1920

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7626
Giải nhì54811920
Giải ba462631857077
Khuyến khích 1626
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 19-09-2020 / kỳ quay #0586
A
1119
B
6686
C
2716
D
3567
E
2554
G
1828

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2716
Giải nhì25541828
Giải ba111966863567
Khuyến khích 1716
Khuyến khích 216

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 15-09-2020 / kỳ quay #0584
A
2254
B
9660
C
4824
D
0257
E
9261
G
9105

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9660
Giải nhì48240257
Giải ba225492619105
Khuyến khích 1660
Khuyến khích 260

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 10-09-2020 / kỳ quay #0582
A
5652
B
7702
C
4358
D
4447
E
3445
G
2141

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7702
Giải nhì21414447
Giải ba565243583445
Khuyến khích 1702
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 05-09-2020 / kỳ quay #0580
A
6496
B
4390
C
5957
D
6398
E
3887
G
1692

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6398
Giải nhì38876496
Giải ba439059571692
Khuyến khích 1398
Khuyến khích 298

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 01-09-2020 / kỳ quay #0578
A
1259
B
6095
C
5157
D
2400
E
0817
G
9406

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1259
Giải nhì24005157
Giải ba609508179406
Khuyến khích 1259
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 27-08-2020 / kỳ quay #0589
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởngBộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 22-08-2020 / kỳ quay #0575
A
7421
B
9138
C
4210
D
3159
E
7092
G
9640

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4210
Giải nhì31599640
Giải ba742191387092
Khuyến khích 1210
Khuyến khích 210

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 18-08-2020 / kỳ quay #0573
A
2091
B
7349
C
1727
D
6215
E
5619
G
3318

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5619
Giải nhì17272091
Giải ba734962153318
Khuyến khích 1619
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 13-08-2020 / kỳ quay #0571
A
1860
B
4051
C
5156
D
0715
E
6017
G
8480

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1860
Giải nhì60170715
Giải ba405151568480
Khuyến khích 1860
Khuyến khích 260

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 08-08-2020 / kỳ quay #0569
A
4222
B
3804
C
0470
D
5139
E
6719
G
0424

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0424
Giải nhì67195139
Giải ba422238040470
Khuyến khích 1424
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 04-08-2020 / kỳ quay #0567
A
8463
B
2658
C
0419
D
3712
E
4382
G
7327

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2658
Giải nhì37124382
Giải ba846304197327
Khuyến khích 1658
Khuyến khích 258

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-07-2020 / kỳ quay #0565
A
5189
B
6142
C
4913
D
3022
E
6390
G
4324

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4324
Giải nhì30226142
Giải ba518949136390
Khuyến khích 1324
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-07-2020 / kỳ quay #0563
A
6799
B
4791
C
6156
D
0899
E
1567
G
3734

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0899
Giải nhì67994791
Giải ba615615673734
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

Đóng

Đóng
Đóng
Đóng