Thống kê 30 ngày gần đây,

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 09-07-2020 / kỳ quay #0556
A
1337
B
2648
C
5757
D
7939
E
2768
G
5884

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5757
Giải nhì27687939
Giải ba133726485884
Khuyến khích 1757
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 04-07-2020 / kỳ quay #0554
A
0561
B
2101
C
1175
D
5697
E
3007
G
3592

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0561
Giải nhì56971175
Giải ba210130073592
Khuyến khích 1561
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 30-06-2020 / kỳ quay #0552
A
4333
B
5091
C
3746
D
2059
E
7855
G
6566

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6566
Giải nhì37465091
Giải ba433320597855
Khuyến khích 1566
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 25-06-2020 / kỳ quay #0550
A
7252
B
7552
C
7518
D
3426
E
2803
G
8997

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất8997
Giải nhì34267252
Giải ba755275182803
Khuyến khích 1997
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 20-06-2020 / kỳ quay #0548
A
8226
B
3598
C
0334
D
3842
E
0454
G
7000

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0334
Giải nhì38423598
Giải ba822604547000
Khuyến khích 1334
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 16-06-2020 / kỳ quay #0546
A
7611
B
3333
C
2148
D
9980
E
6370
G
4827

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất3333
Giải nhì76112148
Giải ba998063704827
Khuyến khích 1333
Khuyến khích 233

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 11-06-2020 / kỳ quay #0544
A
0135
B
1082
C
0911
D
7439
E
3042
G
3093

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0135
Giải nhì09113093
Giải ba108274393042
Khuyến khích 1135
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 06-06-2020 / kỳ quay #0542
A
0251
B
6228
C
0237
D
2583
E
5998
G
4176

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0251
Giải nhì59984176
Giải ba622802372583
Khuyến khích 1251
Khuyến khích 251

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 02-06-2020 / kỳ quay #0540
A
9254
B
2319
C
5254
D
9145
E
2506
G
2756

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9145
Giải nhì52542319
Giải ba925425062756
Khuyến khích 1145
Khuyến khích 245

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-05-2020 / kỳ quay #0538
A
4394
B
7061
C
1712
D
6321
E
8684
G
6300

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7061
Giải nhì17126321
Giải ba439486846300
Khuyến khích 1061
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-05-2020 / kỳ quay #0536
A
5201
B
6306
C
9156
D
8459
E
0697
G
5813

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất8459
Giải nhì63065813
Giải ba520191560697
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-05-2020 / kỳ quay #0534
A
2369
B
2264
C
7283
D
7434
E
3274
G
1532

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2264
Giải nhì72837434
Giải ba236932741532
Khuyến khích 1264
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-05-2020 / kỳ quay #0532
A
6751
B
5320
C
1212
D
5402
E
0745
G
4697

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4697
Giải nhì67511212
Giải ba532054020745
Khuyến khích 1697
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-05-2020 / kỳ quay #0530
A
5926
B
0960
C
9550
D
2018
E
5261
G
5650

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5261
Giải nhì59269550
Giải ba096020185650
Khuyến khích 1261
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-05-2020 / kỳ quay #0528
A
8656
B
6424
C
0151
D
5507
E
9707
G
7918

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất8656
Giải nhì55070151
Giải ba642497077918
Khuyến khích 1656
Khuyến khích 256

Đóng

Đóng
Đóng
Đóng