Thống kê 30 ngày gần đây,

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-01-2021 / kỳ quay #0
A
0554
B
6287
C
0575
D
4967
E
9430
G
7941

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7941
Giải nhì05540575
Giải ba628749679430
Khuyến khích 1941
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-01-2021 / kỳ quay #0
A
4850
B
2939
C
7353
D
7935
E
4928
G
3975

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất7935
Giải nhì73534928
Giải ba485029393975
Khuyến khích 1935
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-01-2021 / kỳ quay #0635
A
6899
B
4419
C
0622
D
3007
E
9967
G
7147

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6899
Giải nhì30077147
Giải ba441906229967
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-01-2021 / kỳ quay #0633
A
3225
B
1652
C
3772
D
2093
E
6767
G
2017

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6767
Giải nhì16523772
Giải ba322520932017
Khuyến khích 1767
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-01-2021 / kỳ quay #0631
A
9963
B
7931
C
3479
D
1458
E
5318
G
7979

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5318
Giải nhì14587931
Giải ba996334797979
Khuyến khích 1318
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-12-2020 / kỳ quay #0
A
6011
B
9394
C
4477
D
1522
E
2023
G
4350

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4477
Giải nhì60112023
Giải ba939415224350
Khuyến khích 1477
Khuyến khích 277

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-12-2020 / kỳ quay #0627
A
5362
B
5678
C
2516
D
3933
E
4647
G
4293

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5678
Giải nhì39332516
Giải ba536246474293
Khuyến khích 1678
Khuyến khích 278

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 19-12-2020 / kỳ quay #0625
A
7059
B
0946
C
9546
D
0762
E
7664
G
5019

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5019
Giải nhì07627664
Giải ba705909469546
Khuyến khích 1019
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 15-12-2020 / kỳ quay #0
A
7431
B
3276
C
2940
D
5970
E
9356
G
2174

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2940
Giải nhì93567431
Giải ba327659702174
Khuyến khích 1940
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 10-12-2020 / kỳ quay #0621
A
8947
B
7173
C
6412
D
0842
E
2184
G
8504

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2184
Giải nhì85048947
Giải ba717364120842
Khuyến khích 1184
Khuyến khích 284

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 05-12-2020 / kỳ quay #0632
A
4948
B
4887
C
5631
D
7746
E
4613
G
7518

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4613
Giải nhì75184887
Giải ba494856317746
Khuyến khích 1613
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 01-12-2020 / kỳ quay #0617
A
8023
B
6821
C
3729
D
8277
E
1151
G
0556

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6821
Giải nhì11518277
Giải ba802337290556
Khuyến khích 1821
Khuyến khích 221

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-11-2020 / kỳ quay #0615
A
0329
B
0207
C
8133
D
6613
E
8039
G
4284

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0207
Giải nhì03298133
Giải ba661380394284
Khuyến khích 1207
Khuyến khích 207

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-11-2020 / kỳ quay #0613
A
2396
B
6812
C
8840
D
3460
E
4152
G
7208

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2396
Giải nhì41528840
Giải ba681234607208
Khuyến khích 1396
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-11-2020 / kỳ quay #0611
A
9380
B
1393
C
8415
D
1329
E
8918
G
0477

Lần quay xác định vị trí giải: G-C-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9380
Giải nhì04778415
Giải ba139313298918
Khuyến khích 1380
Khuyến khích 280

Đóng

Đóng
Đóng
Đóng